Друштво

SMCG PREDSTAVIO IZVJEŠTAJ O SLOBODI MEDIJA I BEZBJEDNOSTI NOVINARA U CRNOJ GORI

Sindikat medija Crne Gore je u petak u Podgorici predstavio nacionalni izvještaj „Sloboda medija i bezbjednost novinara u Crnoj Gori“. Predstavljeni su rezultati istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Regionalna platforma za zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara na Zapadnom Balkanu“, koji sprovode nacionalna udruženja novinara u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu i Crnoj Gori.

Predsjednica SMCG i autorka Izvještaja, Marijana Camović je kazala da ne postoje zvanični statistički podaci o broju novinara u Crnoj Gori.

– OEBS je u svom istraživanju saopštio da ih je 2014. godine bilo oko 800, a utvrđeno je da su tri četvrtine novinara u Crnoj Gori u stalnom radnom odnosu, od kojih je najviše u Javnom servisu. Broj zaposlenih u medijima se konstantno smanjuje zbog čestih otkaza, ali veliki broj zaposlenih, naročito novinara, napušta profesiju i zapošljava se, najčešće, u PR sektoru.

U Izvještaju se navodi se da je od 2013. do jula 2016. godine u Upravi policije evidentiran 41 slučaj koji se odnosi na prijetnje ili ugrožavanje zaposlenih u medijiskim kućama, a pod tim se podrazumijevaju napadi na urednike, novinare, slobodne novinare, fotoreportere, kamermane, ali i na imovinu. U okvi­ru Is­tra­ži­va­nja do­bi­li su ana­li­zu Uprave policije iz ju­la 2014. go­di­ne ko­ja je pokazala da su no­vi­na­ri „Da­na” i „Vi­je­sti” naj­i­zlo­že­ni­ji po­na­vlja­nju na­pa­da, i da su uku­pan broj slu­ča­je­va na­pa­da na no­vi­na­re i me­di­je, kao i ri­zik od nji­ho­vog po­na­vlja­nja za­bri­nja­va­ju­ći. Go­vo­re­ći o ne­ka­žnji­vo­sti na­pa­da na no­vi­na­re, Ca­mo­vi­će­va je na­ve­la da ubi­stvo osni­va­ča „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća od 2004. do da­nas ni­je ri­je­še­no, te da je u tom slu­ča­ju osu­đe­no sa­mo jed­no li­ce zbog sa­u­če­sni­štva.

– U Upra­vi po­li­ci­je sma­tra­ju da je naj­ma­nja vje­ro­vat­no­ća da po­no­vo do­đe do ubi­stva, ali za­to po­sto­ji ve­li­ka vje­ro­vat­no­ća da no­vi­na­ri do­bi­ju pri­jet­nje pu­tem SMS-a ili in­ter­ne­ta. Po­ten­ci­jal­nim na­pa­di­ma su naj­po­dlo­žni­ji no­vi­na­ri ko­ji po­kri­va­ju teme vezane za ko­rup­ci­ju i kri­mi­na­l, i to oni iz Pod­go­ri­ce. Po­li­ci­ja je u ana­li­zi proci­je­ni­la da u na­red­nom pe­ri­o­du po­sto­ji ve­li­ka vje­ro­vat­no­ća da će bi­ti ra­svi­je­tlje­ni na­pa­di na no­vi­na­re. To je bi­la pro­cje­na iz 2014. go­di­ne, a is­po­sta­vi­lo se da ni­je bi­la tač­na – ka­za­la je ona.   [image_with_text image=’http://www.radiohercegnovi.net/wp-content/uploads/2016/12/SM.jpg’ title=” title_color=” title_tag=”]   I predstavnik SMCG, Radomir Kračković je ukazao da je nekažnjivost postala princip kada su na meti novinari i medijski radnici, a kao još jedan problem je istakao pad ekonomskog i socijalnog statusa u regionu, što povlači i pad profesionlnih standarda.

– U Izvještaju se navodi da su zarade ispod državnog prosjeka, što je potvrdila i anketa prema kojoj 24 % anketiranih ima platu između 400 i 500 eura, 20 % od 500 do 600, dok skoro 15 % ispitanika prima 300 do 400 eura, a urednici imaju duplo veće zarade od novinara. Četvrtina anketiranih smatra da se kredibilitet novinarstva veoma smanjio, a svega 28 % smatra da je značaj novinarstva za društvo donekle porastao.

Autocenzura i cenzura su jako izraženi u Crnoj Gori i to su dva glavna ograničavajuća faktora slobode medija. Asistentkinja na projektima SMCG, Bojana Laković je rekla da su u anketi učestvovala 54 novinara iz 34 medija, koji su odgovarali na 32 pitanja.

– Većina anketiranih, odnosno 54 % je rekla da cenzura u velikoj mjeri utiče na njihov rad, dok 46,3 % ispitanika smatra da cenzure nema, ili da slabo utiče na njihov rad. Čak 83 % novinara je istaklo da urednici izuzetno utiču na njihov rad, dok svega 13 % smatra da oni imaju slab uticaj. Kada je riječ o slobodi odlučivanja, 70 % je kazalo da ima određeni ili veliki stepen slobode, a 7 % je odgovorilo da ima apsolutnu slobodu da piše o čemu želi.

U Izvještaju se, između ostalog, ističe da bi crnogorska medijska scena izgledala mnogo pristojnije ukoliko bi se poštovali zakoni koji se odnose na medije, a koji, iako dijelom zastarjeli, obezbjeđuju dobre garancije za slobodu medija i novinarskog rada. Preporuka je da se nastave aktivnosti koje vode ka izmjeni Krivičnog zakonika u smislu uvođenja novih krivičnih djela kojima se štite novinari, odnosno rigoroznije osuđuju oni koji ih napadnu zbog posla kojim se bave.

Glavni cilj ove istraživačke studije je bio da se napravi bazična procjena nivoa slobode medija i bezbjednosti novinara koja će se dalje koristiti u regionalnom mehanizmu za praćenje i zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.

Tags

Повезане Вијести

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Back to top button
Close